مدیریت ریسک پورتفولیو

هدف اصلی مدیریت ریسک پورتفولیو این است که اطمینان حاصل شود که اجزای پورتفولیو به بهترین راه ممکن با توجه به استراتژی سازمان و مدل کسب و کار دست یابند. از منظر ریسک، از طریق توازن ریسک، مثبت (فرصت ها) و منفی (تهدیدها) انجام می شود. مدیریت ریسک زیر سطح پورتفولیو معمولا به عنوان فرصت های بهره برداری و اجتناب از تهدیدات در نظر گرفته می شود. با این حال، هنگام برخورد با پیچیدگی در سطح پورتفولیو، رویکرد ساده اجتناب از تهدید و بهره برداری از فرصت ها ممکن است منجر به توازن کامل بین ریسک پورتفولیو نشود. مدیریت ریسک پورتفولیو اجزاء پورتفولیو، استراتژی سازمانی، مدل کسب و کار و عوامل محیطی را در راستای هدف بهینه سازی ارزش پورتفولیو، در نظر می گیرند و نتایج یک توزیع همگام سازی پورتفولیو را در اجزای پورتفولیو به همراه می آورد. ریسک و تغییر بایستی در محدوده تعاملات غیرخطی در نظر گرفته شود. در محیط غیر خطی، ریسک های خاص در سطح پورتفولیو توسط تیم مدیریت پورتفولیو با هدف بهینه سازی ارزش برای سازمان، مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین ریسک و تغییر در محیط تعاملی غیرخطی با هدف به حداکثر رساندن ارزش برای سازمان، شامل و هدایت می شوند.

بخش های اصلی زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

8-1- مرور

8-2- اصول راهنما

8-3- مدیریت ریسک پورتفولیو

8-4- عناصر برنامه ریزی کلیدی

8-5- چارچوب مدیریت ریسک پورتفولیو و طرح مدیریت ریسک پورتفولیو

تعداد صفحه : 17

نظرات

تومان32,000

دسته :
برچسب :