طراحی فرآیند کسب و کار و سازمان

طراحی فرایندهای کسب و کار در آینده شامل طراحی معیارهای فرآیند و KPIها و طراحی سازمان فرآیند است که وظایف فرایند را پس از عملیاتی شدن فرایند انجام می دهد.

در مرحله ارزیابی، الزامات دقیق برای این عناصر فرایند ایجاد می شود. در این مرحله از این الزامات برای ایجاد یک طراحی جامع برای این عناصر استفاده می شود.

ابزارها برای طراحی فرایندها و اندازه گیری های فرآیند:

• WebSphere Business Modeler برای مدل سازی فرآیند، الزامات اندازه گیری و اجرای شبیه سازی ها:

• IBM Rational RequisitePro در رابطه با WebSphere Business Modeler برای انتقال اهداف کسب و کار به مدل های فرآیند و موارد تجاری مورد استفاده قرار می گیرد:

http://www-Ol.ibm.com/software/awdtools/reqpro

• IBM WebSphere Business Monitor یک ابزار نظارت برای ساخت برنامه مانیتورینگ و اندازه گیری فرآیند است:

http://www-Ol.ibm.com/software/integration/wbimonitor

• الگوهای گردش کار برای طراحی یک فرآیند. الگوهای گردش کار ساده را می توان برای دستیابی به جریان های کسب و کاری پیچیده تر، ترکیب نمود:

http://www.workflowpatterns.com

4-4-1- طراحی فرآیند برای آینده

الزامات دقیق که در مرحله ارزیابی توسعه داده شده است، بایستی به طراحی یک فرآیند دقیق کمک کند. بایستی نقشه های فرایند استاندارد صنعت در صورت وجود طراحی شوند. این موارد به عنوان پایه ای برای استفاده از الزامات مفید هستند. نقشه فرایند استاندارد صنعتی در وب سایت APQC (www.apqc.org) است. APQC یک سازمان استاندارد باز متشکل از فرآیندهای استاندارد صنعت و معیارهای آن فرایندها است. چارچوب طبقه بندی فرآیند APQC شامل نقشه های فرایند استاندارد برای بسیاری از صنایع است که برای تجزیه و تحلیل معیارها و اطمینان کامل بودن در طراحی فرایندهای جدید و یا تجدید فرآیندهای موجود مفید است.

 

تعداد صفحه : 29

نظرات

تومان55,000