• طرح برآورد نقطه برای حل جریان قدرت احتمالاتی

    در این مقاله به تحلیل رفتار روش برآورد نقطه Hong برای بررسی عدم قطعیت در مسئله جریان قدرت احتمالی پرداخته شده است. این عدم قطعیت ممکن است از منابع مختلف همچون تقاضای بار یا قطع تولید برق ایجاد شود. روش های برآورد نقطه ای، ابزاری قابل توجه برای حل مسائل مربوط به سیستم های قدرت
    ادامه مطلب + دانلود