• مدیریت ریسک پورتفولیو

  هدف اصلی مدیریت ریسک پورتفولیو این است که اطمینان حاصل شود که اجزای پورتفولیو به بهترین راه ممکن با توجه به استراتژی سازمان و مدل کسب و کار دست یابند. از منظر ریسک، از طریق توازن ریسک، مثبت (فرصت ها) و منفی (تهدیدها) انجام می شود. مدیریت ریسک زیر سطح پورتفولیو معمولا به عنوان فرصت
  ادامه مطلب + دانلود


 • طراحی فرآیند کسب و کار و سازمان

  طراحی فرایندهای کسب و کار در آینده شامل طراحی معیارهای فرآیند و KPIها و طراحی سازمان فرآیند است که وظایف فرایند را پس از عملیاتی شدن فرایند انجام می دهد. در مرحله ارزیابی، الزامات دقیق برای این عناصر فرایند ایجاد می شود. در این مرحله از این الزامات برای ایجاد یک طراحی جامع برای این
  ادامه مطلب + دانلود


 • تبخیر و تعرق، هواشناسی

  تبخیر یکی از اجزای مهم در پایش و مدیریت مخازن آب است که برآورد آن همواره با عدم قطعیتهای بسیاری روبرو بوده است. تخمین تبخیر بر مبنای روابط فیزیکی و تجربی بسیار متداول است. این روشها بر پایه دادهها هواشناسی هستند که نقصان یا کمبود این دادهها استفاده از این روابط را با محدودیت روبرو
  ادامه مطلب + دانلود


 • آینده گردشگری تحت تاثیر فناوری اطلاعات

  اهداف آموزشی • شناسایی تحولات تکنولوژیکی تاثیر  گذار بر آینده صنعت گردشگری؛ • درک روابط بین توسعه فن آوری های مختلف اطلاعات، گردشگر و صنعت گردشگری؛ و • اعمال این درک برای پیش بینی تغییرات استراتژیک، عملیاتی و ساختاری تاثیرگذار بر روی گردشگری. مقدمه ماهیت جامعه و صنعت گردشگری از زمانی که اینترنت در بیش
  ادامه مطلب + دانلود