• آینده گردشگری تحت تاثیر فناوری اطلاعات

    اهداف آموزشی • شناسایی تحولات تکنولوژیکی تاثیر  گذار بر آینده صنعت گردشگری؛ • درک روابط بین توسعه فن آوری های مختلف اطلاعات، گردشگر و صنعت گردشگری؛ و • اعمال این درک برای پیش بینی تغییرات استراتژیک، عملیاتی و ساختاری تاثیرگذار بر روی گردشگری. مقدمه ماهیت جامعه و صنعت گردشگری از زمانی که اینترنت در بیش
    ادامه مطلب + دانلود