• شبیه سازی عددی فرایندهای چرخه ای جذب- واجذب برای راکتور فلز- هیدروژن

    شبیه سازی عددی از فرایندهای چرخه ای جذب- واجذب برای راکتور فلز- هیدروژن با بازیابی گرما با استفاده از مواد تغییر فاز در این مقاله یک مدل ریاضی دو بعدی برای پیش بینی انتقال گرما و جرم در یک راکتور فلز هیدروژن مجهز به یک ماده تغییر فاز (MHR-PCM جهت اختصار) ایجاد شد. برای این
    ادامه مطلب + دانلود