• تبخیر و تعرق، هواشناسی

    تبخیر یکی از اجزای مهم در پایش و مدیریت مخازن آب است که برآورد آن همواره با عدم قطعیتهای بسیاری روبرو بوده است. تخمین تبخیر بر مبنای روابط فیزیکی و تجربی بسیار متداول است. این روشها بر پایه دادهها هواشناسی هستند که نقصان یا کمبود این دادهها استفاده از این روابط را با محدودیت روبرو
    ادامه مطلب + دانلود